SportCash.pl - Program partnerski
Regulamin

Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem programu partnerskiego sportcash.pl jest firma P.P.H.U. "FIT" Paweł Michalski.
 2. Udział w programie partnerskim jest doborowolny i bezpłatny.
 3. Zarejestrowanie się w programie partnerskim jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Partnerami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, które zaakceptują warunki Umowy i Regulamin Programu Partnerskiego.
Zasady przystąpienia
 1. Partner oświadcza, iż wszystkie dane niezbędne do prawidłowej rejestracji (a w przyszłości rozliczeń) są zgodne z prawdą a całkowitą odpowiedzialność, która wynika z zamieszczenia danych niepełnych lub nieprawdziwych partner bierze na siebie.
 2. Do programu partnerskiego może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna oraz osoba, będąca właścicielem, współwłaścicielem lub administratorem strony internetowej, której treści nie są sprzeczne z prawem polskim, etyką oraz zasadami współżycia społecznego.
Zasady uczestnictwa
 1. Po zarejestrowaniu się i akceptacji przez organizatora każdy Partner otrzyma osobisty i unikalny Numer Identyfikacyjny (ID), jednoznacznie określający go w systemie informatycznym organizatora.
 2. Partner nie jest pracownikiem, przedstawicielem ani agentem organizatora. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu organizatora. Partner ma jedynie prawo przedstawiać się jako członek Programu Partnerskiego.
 3. Partner nie może umieszczać materiałów reklamujących sklepy organizatora w miejscach do tego nie przeznaczonych.
 4. Partner nie może podejmować żadnych działań, które mogą zostać zakwalifikowane jako spam.
 5. Partner oświadcza, iż zobowiązuje się do dbania o dobre imię sklepów, które są organizatorami tego programu.
 6. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych.
 7. Partner nie będzie obiecywał potencjalnym klientom żadnych zniżek/rabatów/promocji - które nie są oficjalnie ogłoszone przez organizatora
 8. Partner reklamując produkty sprzedawane przez organizatora nie może wprowadzać klientów w błąd - podając inne ceny produktów aniżeli te obowiązujące w sklepie, podając cechy produktu których dany produkt nie posiada.
 9. Partner zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych o ile zaistnieje jakakolwiek zmiana. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje podania nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niepełnych danych.
 10. Partner może w dowolnej chwili opuścić program partnerski. W momencie dobrowolnego opuszczenia - wszystkie niewypłacone kwoty należne partnerowi są wypłacane - pod warunkiem, że ich suma przekracza 50 zł.
 11. Partner nie musi podawać powodu opuszczenia programu. Chęć opuszczenia programu partner zgłasza opiekunowi programu.
 12. W momencie gdy partner dobrowolnie opuszcza program traci on wszystkie uzyskane progi procentowe oraz ID partnera. W momencie powrotu partnera do programu otrzymuje on nowe ID ze startowymi progami procentowymi.
Naliczanie prowizji i wypłaty
 1. Wyróżniamy trzy rodzaje prowizji: bezpośrednią, wieczną i pośrednią.
 2. Prowizja bezpośrednia jest naliczana od kwoty zamówienia klientów, którzy nie zarejestrowali się z polecenia partnera, ale dokonali zakupu w momencie, gdy na ich komputerze było zapisane Cookie identyfikujące partnera.
 3. Prowizje wieczną partner otrzymuje od zakupów klientów, którzy w trakcie dokonywania zamówienia byli zalogowaniu w sklepie, przy czym musieli się oni wcześniej zarejestrować z polecenia partnera. Przy prowizji wiecznej nie ma znaczenia obecność pliku Cookie z informacją o partnerze w komputerze klienta. Partner otrzymuje prowizję wieczną od wszystkich zakupów danego klienta, dopóki klient dokonuje zamówień na koncie, które założył z polecenia partnera oraz dopóty partner uczestniczy w programie partnerskim.
 4. Prowizje pośrednia stanowi 20% procent uzyskanych dochódów z prowizji bezpośredniej i wiecznej przez pozyskanych przez danego partnera innych partnerów.
 5. Partner jest na biężaco informowany, ilu partnerów obecnie działa w systemie z jego polecenia.
 6. Bazowy (startowy) próg prowizji dla uczestników programu partnerskiego to 3% (w przypadku prowizji bezpośredniej) i 2% (w przypadku prowizji wiecznej)
 7. Po uzyskaniu określonego dochodu partner awansuje na wyższy próg. Aktualny i obowiązujący spis progów znajduje się na stronie Progi procentowe.
 8. Awans na wyższy próg odbywa się automatycznie podczas logowanie partnera do systemu. W momencie awansu na wyższy próg, partner po zalogowaniu się do systemu otrzyma stosowną informację.
 9. Jako dochód rozumie się całkowity przychód partnera z prowizji bezpośredniej, wiecznej i pośredniej.
 10. Partner może wysłać monit o wypłatę należności za pomocą panelu partnerskiego, jeżeli kwota do wypłaty jest równa lub większa niż 100 zł.
 11. Uzyskanie prawa do wysłania monitu o wypłatę nie zobowiązuje partnera do jego wysłania. Partner samodzielnie decyduje o tym, kiedy chce wysłać monit o zapłatę. Może to uczynić np. po osiągnięciu kwoty 200 zł.

Naruszenie regulaminu i kary
 1. W wypadku stwierdzenia złamania powyższych punktów regulaminu - organizator może udzielić ostrzeżenia partnerowi lub wykluczyć partnera z programu.
 2. Organizator może wykluczyć partnera bez wcześniejszego ostrzeżenia, jeżeli uzna że partner rażąco naruszy powyższe punkty regulaminu, w szczególności dotyczy to punktu o zakazie spamowania i zakazie umieszczania materiałów niezgodnych z polskim prawem i etykietą.
 3. Nie zareagowanie na ostrzeżenie organizatora w przeciągu 7 dni od momentu otrzymania ostrzeżenia - skutkuje wykluczeniem z programu.
 4. Ostrzeżenia będą wysyłane wyłącznie na podany przez partnera w panelu programu adres e-mail.
 5. W przypadku wykluczenia partnera z programu wszelkie kwoty dotychczas niewypłaconego wynagrodzenia są nienależne, natomiast partner nie będzie dochodził żadnych roszczeń ani też nie będzie nalegał na wypłatę utraconej kwoty.
 6. Partner może odwołać się od decyzji o wykluczeniu z programu w terminie 14 dni od daty wykluczenia.
 7. O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania decyduje organizator.
Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie informacje dotyczące Partnerów są przetwarzane w celu ich wykorzystania przez program partnerski w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 2 marca 2000 (Dz.U.z 2000r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami). Żadne informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane firmom lub osobom trzecim.
 2. Po opuszczeniu programu przez partnera - wszystkie jego dane osobowe są usuwane z baz danych organizatora.
 3. Aktualny i obowiązujący Regulamin Organizator publikuje na niniejszej stronie.